آقای غربی

مدیر عامل

دکتر سارا آزاد

مدیر تولید

آقای محمد سلطانی

مدیر بازرگانی